ENDRING I SMITTVERNLOVEN: HØRINGSSVAR FRA HVITE ØRN NORGE

Headshot of a Bald Eagle

Vi takker for invitasjon som høringsinstans.

Vi har fulgt nøye med på utviklingen av smittevernet siden 12. mars 2020. Vi har deltatt i koronadialogmøter gjennom vår representant i BrukerRop hos Helsedirektoratet.

Hvite Ørns representant har i dialogmøtene hevdet at tiltakene ikke har vært forholdsmessige. Helsestatistikker og overdødelighet det siste året støtter hva vår representant har hevdet i møtene.

Det har vært en økning i innsøking til psykiske helsetjenester og den største økning har vært blant unge. Det vil ta mange år å få totaloversikt over de negative konsekvensene av alle koronatiltakene på den psykiske folkehelsa.

Vi mener det ikke finnes noen reelle argumenter for å tilsidesette menneskerettighetene. En makt kan alltid finne argumenter for å tilsidesette menneskerettigheter midlertidig, eller permanent. Vi mener at dette ikke kan tillates under noen omstendighet. Å frata en befolkning autonomien og tilliten til å gjøre selvstendige valg, er alltid et onde, helse er intet unntak. Tidligere generasjoner har kjempet, lidd og ofret livet for å verne om frihet og menneskerettigheter. At menneskerettigheter settes til side «for sikkerhets skyld» mener vi er uakseptabelt. Det må alltid være motsatt; menneskerettighetene er til «for sikkerhets skyld». Å tilsidesette folkets mulighet til å foreta selvstendige beslutninger med støtte i menneskerettighetene, er en farlig mistillitserklæring til befolkningen.

Det er ikke bare menneskerettighetsbruddene som har uroet oss, det er også hvordan media og myndighetene har kommunisert under pandemien. Vår fjerde statsmakt har inntatt rollen som informasjonskanal for myndighetene, og stilt svært få kritiske spørsmål. Media har daglig presentert tallmaterialet over antall smittede og døde av korona. Nyhetene har evnet å skape mye frykt i befolkningen. Likevel har mange med positiv test erfart å ikke ha noen sykdomstegn. Det beviser for oss at også testmetoden har hatt store svakheter. Av mennesker som kom med i statistikken over døde av covid-19, hadde størstedelen andre diagnoser som var langt mer utslagsgivende for død enn en positiv koronatest. Vi ser at alt var tilrettelagt for at dødsstatistikken og smittetallene skulle bli så høye og skremmende som mulig. Dette synes vi er så ille at vi vil kalle det en uærlig fremstilling av fakta.

Vi i Hvite Ørn har jobbet lenge med problemstillinger som omhandler overmedisinering og feilmedisinering. Vi har lyttet til anerkjente og kompetente fagfolk som blant annet Peter C. Gøtzsche, tidligere direktør for Nordiske Cochrane, og vitenskapsjournalister som Robert Whitaker. Deres forskningsbaserte folkeopplysning viser hvordan legemiddelprodusentene trikser med statistikk og fjerner deler av forskningen som viser ingen eller negativ effekt av deres legemidler. Forskingen som gjengis i over nevnte litteratureksempler viser at det er helsefarlig når legemiddelindustrien er bukken som passer havresekken. Vi er kjent med at flertallet av de store legemiddelfirmaene betaler høye bøter for fusk med forskningsdata. Det er derfor urovekkende at befolkningen ikke ble gitt innsyn i produsentenes forskningsdata rundt mRNA vaksinene. Slik vi ser det, har disse mRNA-produktene blitt proklamert som trygge og effektive uten at myndighetene har krevd at produsentene skulle legge frem forskningsresultatene. Da frarøves befolkningen mulighetene til informert samtykke. Dette er et svært alvorlig demokratisk overtramp. Produsentene av mRNA vaksinene fikk praktisk talt over hele verden medhold av myndighetene at forskningsresultatene skulle hemmeligholdes i 75 år, men etter en rettsavgjørelse i USA måtte dokumentene likevel frigis. De frigjorte data avslører at grunnleggende prinsipper innen forskningsmetodikk og forskningsetikk ikke er ivaretatt.

Forventet levealder for menn i Norge har i 2022 et fall på 0.7 år sammenlignet med 2021. Dette er det største fall i levealder på ett år siden 2. verdenskrig. Metodene for telling av død av covid-19 kontra død av vaksineskader kan ikke på noen måte brukes som sammenligningsgrunnlag for å se den reelle nytteverdi av vaksinen. Derimot må vi se på andre undersøkelser og andre data. Vi kan nevne en spørreundersøkelse gjennomført av Rasmussen University i mars 2023. Den viser at nesten like mange mener de har et familiemedlem som har dødd av vaksinebivirkninger som av covid-19. I motsetning til rapportering av død med korona, er bivirkninger og død av vaksinene rigget for en stor underrapportering. Systematiske litteratursøk viser at skade- og bivirkninger er ekstremt underrapportert. Det er bare i gjennomsnitt seks prosent som blir registrert i rapporteringssystemene (Hazell & Shakir, 2006).

Vi kan også nevne at FHI meldte 09.06.2022 at det fra 2021 er foretatt endringer i dødsårsaksregisterets statistikkbank, hvor det blant annet står skrevet: «Dødsårsaken for covid-19 inkluderer nå dødsfall der underliggende dødsårsak er bivirkninger av covid-19-vaksine» (ICD-10 U12.9). Har denne bevisste sammenblandingen av data til hensikt å begrave vaksinedødsfallene i covid-19 statistikken?

Den formen for manipulert statistikk vil etter vårt syn bidra til å undergrave tilliten til FHI og helsemyndighetene.

Vi har sett på landsoversiktene for overdødelighet og sammenstillet land med høy versus lav vaksinedekning, samt strenge versus milde restriksjoner de siste tre år. Det er ingenting som tyder på at tiltakene har hatt noen som helst positiv effekt på dødsstatistikkene. Heller tvert om. Tiltakene har virket mot sin hensikt. Vi ser med skrekk og gru at hverken WHO eller norske helsemyndigheter tar hensyn til eller videreformidler disse fakta.

Det er i prinsippet borgerne selv, gjennom sine valgte representanter på Stortinget – den lovgivende makt – som skal fastsette bestemmelser om noe så viktig som frihetsberøvelse. Dette skal ikke overlates til ikke-valgte, ansiktsløse byråkrater i departementer og direktorater, og langt mindre til generalsekretærer i overnasjonale organisasjoner. Det pågår et arbeid i WHO med hensyn til å styrke WHOs utøvende rolle i pandemihåndtering, bl.a. gjennom styrking av strukturer for at WHO skal kunne koordinere nasjonale, utøvende helsemyndigheter direkte. I sum legges det nå gradvis opp til en situasjon der internasjonale og nasjonale helsebyråkrater ved neste korsvei på egenhånd kan definere både faktisk og rettslig grunnlag for pandemitiltak, herunder også frihetsberøvelse. Helt uten Stortingets innblanding i den konkrete situasjonen. Denne maktforskyvning må stoppes.

Fremtidige smitteverntiltak må ikke bryte med grunnleggende menneskerettigheter på noen punkter. Menneskerettighetene er ratifisert av Norge, og menneskerettighetene står over alle andre lover. Dette må håndheves.

Vi må heller ikke glemme de enorme kostnadene dette såkalte smittevernet har påført befolkningen til ingen nytte.

Lovforslaget er, sett i lys av det som beskrives over, på ingen måte forholdsmessig eller tjenlig for folkehelsen. Det må derfor forkastes. NÅ og for all fremtid.

Med vennlig hilsen
Jan-Magne Tordenhjerte Sørensen
Styreleder i Hvite Ørn Norge
Dato: 11.04.2023

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle

Søk

Snarveier

Sosiale medier

Gavekonto: 1503.75.65374

Vipps: #13683