Ba helseministeren stoppe ulovlig tvangsmedisinering med antipsykotika!

Helseminister bent Høie og Jan-Magne Tordenhjerte Sørensen

Styreleder i Hvite Ørn Norge var på møte med Helseminister Bent Høie 28. november.

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). inviterte representanter for tjenester, organisasjoner, fagmiljøet og bruker- og pårørendeforeninger til møte om tvang i psykisk helsevern.
Sitat fra invitasjonen følgjer: «Et tilsvarende møte ble holdt i juni 2016 i forbindelse med avslutningen av den nasjonale strategien for økt frivillighet i psykiske helsetjenester. Siden den gang har mye skjedd, bl.a. etablering av medikamentfrie tilbud, oppfølgingen etter VG-oppslagene, revisjon av psykisk helsevernloven, Østenstadutvalget, Sivilombudsmannens besøk til psykisk helseverninstitusjoner mv. Det er derfor behov for et nytt møte med de involverte aktørene nå.

Formålet med møtet er

– å gjennomgå status for arbeidet med å redusere tvang i psykisk helsevern

– drøfte hindringene og utfordringene knyttet til å nå målet om mindre tvang

– komme frem til en bedre forståelse av hvordan reelle endringer kan oppnås

– hvilke satsninger og tiltak kan være aktuelle ut fra det vi vet (jf. resultat av tidligere gjennomførte planer og tiltak, erfaringskompetanse, lokale prosjekter, forskning mv.) og hvordan utnytte effekten av allerede igangsatte og planlagte satsninger (pakkeforløp, helsefellesskap, kliniske verktøy/opplæring jf. eksempelvis MAP) med hensyn til å forebygge tvang i psykisk helsevern

Møtet vil primært ta utgangspunkt i tjenesteperspektivet og hvordan vi kan endre praksis gjennom faglige, organisatoriske, kvalitetsmessige osv. grep. Vurderinger av regelverket følges opp gjennom HODs arbeid med NOU 2019:14 Tvangsbegrensningsloven. Samtidig må naturligvis dette sees i sammenheng, og problemstillinger med implikasjoner for regelverket (og vice versa) vil bli tatt høyde for i departementets videre oppfølging på området.»

Jan-Magne T. Sørensen la vekt på ulempene med tvangsmedisinering, der han siterte tidligere høyesterettsdommer Ketil Lund med følgende fra Tidsskriftet Den Norske Legeforening «I en tidligere artikkel i Tidsskriftet har jeg påvist at norsk tvangsmedisineringspraksis er ulovlig og menneskerettsstridig. Loven har siden 1981 stilt som vilkår at tvangsmedisinering med «stor sannsynlighet» vil medføre helbredelse eller vesentlig bedring, eller hindre vesentlig forverring. Vilkåret følger som en selvfølgelighet av hensynet til å unngå feilbehandling og er dessuten begrunnet i torturforbudet nedfelt i Den europeiske menneskerettskonvensjon art. 3. Det krever at man med stor sannsynlighet kan forutsi positive effekter før behandlingen igangsettes.

Undersøkelser gjort av blant annet Kunnskapssenteret for helsetjenester, gjengitt i Paulsrud-utvalgets utredning, viste at positive effekter av antipsykotika på gruppenivå (10–25 %) er altfor lave for at man skal kunne forutsi dette. Helt siden vilkåret ble innført, har praksis vært bygget på håp og ubegrunnede påstander om positiv behandlingseffekt. Dette kommer ikke minst frem i et omfattende behandlingsregime der man, når et medikament ikke virker som håpet, prøver seg frem med stadig nye medikamenter og stadig nye doser».

Sørensen krevde også at brukerorganisasjonene må være med og medvirke i all utviklingen som omhandler og påvirker psykosebehandling. Ingenting om oss uten oss. Medlemmene i Hvite Ørn finner seg ikke å bli harselert med lengre! Nå skal vi være med å bestemme.

Han avsluttet med å levere Hvite Ørn Norges høringsuttalelse til Tvangsbegrensningsloven NOU 2019: 14 til Helseministeren. Du kan lese høringsuttalelsen her.

Bildet er en selfie i fra åpningen av medikamentfrie tilbud i Tromsø der Sørensen var i sammen med Helseministeren 31.januar 2017.

Støtt Hvite Ørns arbeid innen psykisk helse. Bli medlem!

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle

Søk

Snarveier

Sosiale medier

Gavekonto: 1503.75.65374

Vipps: #13683