Hva er Hvite Ørn?

Hvite Ørn er en landsdekkende medlemsorganisasjon for og av personer med brukererfaring av psykiske helsetjenester og deres pårørende. Organisasjonen er opptatt av hele mennesket og mener at alle mennesker har et sjelelig potensial. Hvite Ørn ble stiftet 3. november 2008 og hadde 405 medlemmer per 31.12.2012. Vi er en toleddet organisasjon, foreløpig med to fylkesavdelinger «Oslo og Akershus» og Østfold. Hvite Ørn har medlemmer i alle fylkene i Norge og vil etablere flere avdelinger etterhvert som medlemsmassen øker i de andre fylkene i landet.

Fritt helsevalg

Hvite Ørn er en organisasjon med flere mennesker som har erfart hvor viktig det er å kunne velge behandlingsform tilpasset enkeltmenneskets behov. Vi jobber derfor for at alle som sliter psykisk skal ha mulighet til å velge sin rette behandlingsform uavhengig av ståsted og økonomi.

Vi har opplevd at det blir feil når helsevesenet skal behandle alle likt og med samme metode. Vi er forskjellige mennesker og av den grunn må vi behandles forskjellig. Vi ser at kommersielle særinteresser har skapt en uheldig faglig overtro på legemidler og psykofarmaka. Hvite Ørn vil derfor jobbe aktivt for at flere behandlingsformer skal likestilles med de etablerte formene i offentlig helsetjeneste.

Hvite Ørn jobber for at pasientene må få reell medbestemmelsesrett i valg av behandlingsmetode. Det skal gis tilbud om alternativ behandling på offentlige sykehus. Det vil si muligheten til å velge ulike former for psykoterapi, clinic transpersonlig terapi, NLP, erfaringsveiledning, sjamanisme, lydbehandling, homøopati, akupunktur, kunstterapi, healing, ernæringsrådgivning, ortomolekylær medisin, fysisk aktivitet, selvhjelp, selvutviklingskurs, etc.

Hvite Ørn vil øke andelen av forsknings- og utviklingsmidler til alternativ behandling innen psykisk helsefeltet vesentlig. Forskning på alternativ behandling må behandles på samme nivå som tradisjonell skolemedisin.

Hvite Ørn jobber for bedring av opplæring og vil fremme større kunnskap om alternativer til tvangsbruk i helsevesenet. Det motsatte av tvang er frivillighet. Når det er flere valgmuligheter øker frivilligheten. Av denne grunn må det gis bedre opplæring av helsepersonell om alternativ behandling. Helsepersonell har behov for et kompetanseløft innen alternative behandlingsformer. Dersom disse skal kunne veilede og henvise til alternativ behandling må de også ha kunnskap om og/eller erfaring med alternativ behandling.

Fritt helsevalg innebærer at alternativ behandling skal ha samme økonomiske vilkår som for annen medisinsk behandling. Dette ved å gi samme refusjonsordning til de som velger å gå til alternative behandlingssentre, som igjen vil øke kapasiteten og bøte på køen i offentlig helsetjeneste. Skyter vi inn midler her vil samfunnet få tilbake pengene ved at folk kommer raskere tilbake i jobb. Det bør heller ikke være moms på alternativ behandling.

Fritt helsevalg er basert på helhetstankegang og gir det beste samfunnsøkonomiske resultatet.