FRA HVITE ØRN TIL HELSEMINISTEREN

20220513_121914

Hva er viktig for å forebygge psykiske helseproblemer?

Vi kan ikke pøse mere penger inn i et system som skaper behandlingsavhengighet. Vi må få en opptrappingsplan på innhold, bestemt av brukeres interesser og ønsker.

Først må vi gå vekk fra den biokjemiske tankemodellen og forstå menneskemøtenes betydning og eksistensielle behov. Det må være rom for sterke følelser! Eksponering kan forløse traumer og uhensiktsmessig frykt.

Opptrappingsplanen må i første fase bestå av en innholdsreform.

Norge rager høyest på uførestatistikken av alle OECD landene, vi har også den høyeste dødeligheten for mennesker som har fått stempelet schizofren eller bipolar. Denne gruppen dør 25 år før gjennomsnittet i Norge! Samtidig er vi et av de landene som bruker mest penger på psykiatri. Vi kan altså konkludere med at Norge har det dyreste, minst effektive og dødeligste psykiatrien av alle OECD- landene.

Vi må prøve å forhindre at folk havner i psykiatrien og bli endel av den dystre statistikken.

Vi mener det er viktig å opprette lavterskeltilbud i lokalsamfunnet, slik som f.eks. Stangehjelpen. Her kan du få hjelp, uten å bli innlagt eller gitt medikamenter for å lindre smerten.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap)
På bildet i fra høyre: Helse- og omsorgsministeren Ingvild Kjerkol (Ap), Helsepolitisk talsmann for Senterpartiet Hans Inge Myrvold og statssekretær Ellen Moen Rønning-Arnesen (AP)

På hvilken måte kan vi sørge for at de som har psykiske helseutfordringer får god og tilgjengelig hjelp?

  • Fjerne rettighetsvurderingen psykiaterne må gi før et ønske om behandlingsopphold på Hurdal eller andre medisinfrie enheter kan bli vurdert.
  • Avbyråkratisere tilgangen til psykososial hjelp. Dette kan blant annet gjøres ved å fjerne kravet om diagnose når en søker hjelp/støtte/behandling. Folk må få rask, helhetlig og ubyråkratisk hjelp, basert på den enkeltes behov
  • Vi mener Norge må jobbe etter Åpen dialog- modellen og opprette Soteria- hus. Det vises til WHO- sine nye retningslinjer fra juni 2021 for informasjon.
  • Den forrige regjeringen la moms på alternativ behandling. Det var et skritt i feil retning. Tvert om skulle flere godt utdannede behandlere innen traumeterapi, gestalt terapi, psykosynteseterapi og lignede bli gitt refusjonsavtale. Vi trenger større mangfold for å kunne møte den enkeltes behov.
  • Det er også mange gode veiledere i brukerorganisasjonene som driver selvhjelpscoaching og recoveryarbeid gjennom tiltak. Mange stiller opp med et lavterskeltilbud og avlaster trykket på helsetjenestene. Det fordrer at det bevilges langt mere penger til organisasjonene som er motiverte for slikt arbeid (dette vil være i tråd med uttalte idealer om demokratisering av helsesenet med økt brukermedvirkning).

Hva er viktig for å sørge for et godt tilbud til de med alvorlige og sammensatte utfordringer?

  • Det bli lettere å komme seg inn på de medisinfrie enhetene ved å fjerne kravet til rettighetsvurdering fra psykiater på spesialistnivå. Enhetene selv bør kunne få direkte henvisning fra fastlegen. Det bør også opprettes flere medisinfrie enheter og flere BET- plasser.
  • Det er viktig at penger kanaliseres til tiltak og behandlingstilbud som er fundamentert i en humanistisk og relasjonell tilnærming. Eksempler er BET, medisinfritt tilbud og Stangehjelpa.
  • Norge er et av de landene i verden, som bruker mest psykofarmaka. Ca. 98% blir medisinert ved innleggelse. Vi har også et svært stort antall pasienter som langvarig medisineres med antipsykotika. Studier viser imidlertid at bruk av psykofarmaka bidrar til «kronifisering» av pasientens plager og lidelser, forverring av disse og overdødelighet. Harrows forskning viser at de som aldri får eller klarer å slutte på antipsykotika, har langt bedre sjanser for å bli helt friske – og dette uavhengig av diagnose.
  • Flere av våre medlemmer i hvite Ørn har falt inn i kategorien alvorlig psykisk lidelse med psykoseerfaring. I motsetning til mange medpasienter har de imidlertid blitt friske og er tilbake i jobb. De har trosset behandlerne sine og sluttet med medikamenter. En har fått hjelp på Hurdalssjøen Recoverysenter til å slutte med medikamentene. Og hjelp trenger man virkelig. Ifølge lege Peter Gøtzsche, er det vanskeligere å slutte på antipsykotika enn heroin.
  • Vi mener også det er viktig at det vedtas et forbud mot tvangsmedisinering og at regjeringen sikrer retten til fritt og informert samtykke gjennom lovverket.

Stine Moen var talsperson i møte med helseministeren denne gangen.

Snarveier

Sosiale medier

Gavekonto: 1503.75.65374

Vipps: #13683

Hei! Dine data er trygge hos oss. Vi samler kun brukeropplysninger som er nødvendige for å gi deg en god tjeneste. Les Personvern